NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG!
Công văn sinh hoạt chính trị tuyên truyền Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

BAN THƯỜNG TRỰC

Số:           /MTTQ-BTT

V/v tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Cần Thơ, ngày       tháng      năm 2018

 

Kính gửi: – Các tổ chức chính trị – xã hội thành phố.

– Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện.

 Thực hiện Kế hoạch số 637/KH-MTTW-BTT ngày 14/9/2018 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

Ngoài những nội dung trong Hướng dẫn số 36/HD-MTTQ-BTT ngày 11 tháng 07 năm 2018 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về “Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019- 2024”. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đề nghị các  tổ chức chính trị – xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện trong tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cần quan tâm thêm những nội dung như sau:

–  Chủ đề tuyên truyền: “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc”.

– Nội dung tuyên truyền:

Những quan điểm, chủ trương của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lịch sử, truyền thống và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; những kết quả về việc thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản pháp quy liên quan đến vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp: Nêu bật những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, những vấn đề đặt ra để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của Mặt trận ở địa phương trong nhiệm kỳ mới; những tập thể, cá nhân tiên tiến, những bài học kinh  nghiệm qua phong trào thi đua yêu nước, các phong trào của Mặt trận trên các lĩnh vực khác nhau ở địa phương, cơ sở, đặc biệt là 2 cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Về kết quả Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; Mặt trận phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; công tác giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác đối ngoại nhân dân, vận động đồng bào các tôn giáo, dân tộc…

Kết quả tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình công tác của MTTQ Việt Nam; thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhân dân… (gắn với kết quả thực hiện Đề án 01 về đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam).

– Kết quả công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài; kết quả hoạt động Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; hoạt động tiếp xúc, thăm hỏi của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận với nhân dân.

Một số điểm cần lưu ý

– Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chỉ đạo Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư phối hợp, tổ chức vận động nhân dân làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, ngõ phố, treo cờ Tổ quốc, pa nô, áp phích, khẩu hiệu chào mừng… trong dịp diễn ra đại hội Mặt trận các cấp.

– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức mitting và các hoạt động chào mừng thành công Đại hội lần thứ IX MTTQ Việt Nam; đồng thời, tuyên truyền về kết quả của Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Tổ chức tổng kết đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp vào dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam  ( 18/11/1930 – 18/11/2019 ).

– Đối với việc xây dựng các công trình chào mừng đại hội Mặt trận các cấp: Lựa chọn các công trình kinh tế, xã hội thiết thực, phù hợp với khả năng thực hiện ở địa bàn dân cư như: Xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; xử lý các vụ việc cụ thể đem lại quyền và lợi ích hợp pháp, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên địa bàn; phấn đấu xây dựng khu dân cư, gia đình tiêu biểu… Khi sơ, tổng kết cần nêu được việc làm, công trình cụ thể, mô hình tốt, cách làm hay, không báo cáo chung chung.

– Coi trọng cả công tác tuyên truyền trong nước và tuyên truyền đối ngoại về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, chính sách kiều bào; về tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị ở nước ta; đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch.

(Đính kèm đề cương tuyên truyền).

Đề nghị các tổ chức chính trị – xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện quan tâm bổ sung kế hoạch và triển khai thực hiện; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố (qua Ban Tuyên giáo, số 290 đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ;  địa chỉ Email: bantuyengiaomattrantp@gmail.com hoặc lienhoa1967@gmail.com) để kịp thời theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

– Ban Tuyên giáo UBTW.MTTQVN;

– Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP

– Ban Dân vận Thành ủy;

– Các tổ chức chính trị -xã hội thành phố;

– BTT.UBMTTQVN các quận,huyện;

– Lưu: VP, BTG.

 

 

T/M BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH

 

  

 

Đinh Trung Trực