CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023

Căn cứ Hướng dẫn số 88/HD-MTTW-BTT ngày 20/9/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023.

Chiều ngày 12/7/2023, tại Hội trường Đoàn An Điều dưỡng 30 Cần Thơ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023.

Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội là hoạt động trọng tâm của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp hướng đến chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X; đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị; tôn vinh truyền thống Đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ của Nhân dân, sức mạnh của mỗi cộng đồng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở tổng kết sẽ giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có những đánh giá khách quan, kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế sau 20 năm triển khai thực hiện Ngày hội và có những định hướng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức Ngày hội phù hợp với giai đoạn mới; đồng thời, qua Hội nghị tổng kết nhằm rút ra kinh nghiệm và nhân rộng cách làm hay, có nhiều sáng tạo trong tổ chức Ngày hội góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần vào mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ xứng tầm là đô thị trung tâm, động lực phát triển của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Thu Hiên