CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Cần Thơ tổng kết Chương trình phối hợp trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2018 – 2020, ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025

Sáng ngày 22-12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ (UBMTTQVN) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2018 – 2020 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Sở TNMT, tham dự và chủ trì hội nghị có ông Đỗ Thanh Thảo, Thành ủy viên, Giám đốc Sở TNMT; bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Cần Thơ; bà Cao Thị Minh Thảo, Phó Giám đốc Sở TNMT. Tại điểm cầu các địa phương, tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, UBMTTQVN các quận, huyện và lãnh đạo Phòng TNMT.

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025

Qua báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2018 – 2020 được trình bày tại hội nghị, sau 03 năm triển khai, hai đơn vị Sở TNMT và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã bám sát các nội dung nhiệm vụ đề ra và chủ động trong việc phối hợp triển khai và đạt được một số kết quả thiết thực, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn xã hội; huy động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố chủ động lồng ghép hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường vào các chương trình công tác Mặt trận hàng tháng, quý, 6 tháng của cơ quan, đơn vị để tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện; gắn công tác bảo vệ môi trường với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đã xây dựng 161 mô hình điểm về bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng – xanh - sạch - đẹp; phát huy vai trò chủ động sáng tạo của nhân dân trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường như: mô hình “Quản lý chất thải dựa vào cộng đồng”, mô hình xây dựng “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp”… mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu thực hiện tại 219 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố được người dân địa phương tích cực tham gia, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong ý thức và hành động trong công tác bảo vệ môi trường tại địa phương, góp phần thực hiện tốt tiêu chí số 17 về môi trường trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ông Đỗ Thanh Thảo, Thành ủy viên, Giám đốc Sở TNMT chứng kiến việc ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2025

 

Tại buổi hội nghị tổng kết, lãnh đạo 02 đơn vị đã ký kết Chương trình phối hợp trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021 – 2025 giữa Sở TNMT và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, Chương trình phối hợp giai đoạn tới tập trung vào 08 nội dung trọng tâm nhằm tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cùa mỗi người dân, từng gia đình, cộng đồng dân cư, các tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nắm vững và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đôi khí hậu trong thời kỳ mới, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Tại hội nghị, 05 tập thể và 08 cá nhân được khen thưởng qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2018-2020.

                                                                                  Hà Giang