CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA MTTQ VIỆT NAM VÀ CÁC TỐ CHỨC THÀNH VIÊN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 16/8/2021 Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội  nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội  lần thứ XIII của Đảng. Chủ trì điểm cầu Trung ương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Chủ trì điểm cầu Cần Thơ Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ; Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Ông Nguyễn Trung Nhân, Uỷ viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến với quyết tâm Mặt trận các cấp phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành viên, phối hợp thống nhất hành động trong khối đại đoàn kết của MTTQ Việt Nam, nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả, đáp ứng sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu báo cáo kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của MTTQ và các tổ chức thành viên với 6 nhiệm vụ trọng tâm đề ra và các giải pháp triển khai thực hiện.

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất vui mừng được dự Hội nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng; đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững hoà bình, ổn định, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; động viên nhân dân phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mở rộng quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới; tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Chủ trì điểm cầu Cần Thơ Ông Lê Quang Mạnh,  UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Ông Nguyễn Trung Nhân, UV BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN thành phố.

      Trước những khó khăn, thách thức, nhất là tác động của dịch bệnh Covid-19, sự suy thoái kinh tế, tài chính, những tiêu cực và tệ nạn xã hội, vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo... làm ảnh hưởng nhất định đến tư tưởng và đời sống các tầng lớp nhân dân; Tổng Bí thư mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của đất nước trong giai đoạn mới trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết XIII đã đề ra:

       - Trước tiên tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân hiểu đầy đủ và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

       - Phát huy sức mạnh sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; Trước tình hình đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, tốc độ lây lan rất nhanh, gây tổn hại lớn về sức khoẻ và tính mạng của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và mọi mặt của đời sống, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân cùng đồng lòng nhất trí cao nhất tham gia phòng, chống dịch…động viên nhân dân đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng và chăm lo tốt nhất cho đời sống của nhân dân.

          - Phát huy mạnh hơn nữa vai trò tiên phong trong việc bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần làm tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định của Đảng, Nhà nước; tiếp tục làm tốt vai trò chủ trì hiệp thương, phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội; Chủ động tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phối hợp đề xuất, xây dựng các cơ chế, phương thức phù hợp phản ánh tới cấp uỷ, chính quyền và trực tiếp đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí…

-Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, kiện toàn, đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

        Tổng Bí thư  kêu gọi với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao và tin tưởng rằng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; thiết thực, hiệu quả cao hơn nữa, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng và Chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn, vô địch để  Nhân dân ta ngày càng hạnh phúc; đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh.

 

                                                                                          THANH NGUYỆT