NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG!

Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2021 – 2025

Chiều ngày 13/5, Ban Dân tộc thành phố tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân tộc giữa Ban Dân tộc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Dân vận Thành ủy và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021-2025. 

Đại diện các cơ quan thực hiện ký kết Chương trình phối hợp

Chương trình phối hợp nhằm mục tiêu phát huy tốt vai trò của hệ thống Mặt trận Tổ quốc; Ban Dân vận; Hội Liên hiệp phụ nữ và Ban Dân tộc các cấp trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn thành phố; góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo đó, các cơ quan ký kết phối hợp trong công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về Dân tộc, chính sách dân tộc; triển khai thực hiện phát triển kinh tế – xã hội và giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để vận động đồng bào dân tộc thiểu số đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy các chủ trương, chính sách, giải pháp về công tác dân tộc, công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trong dân tộc thiểu số, nhất là cán bộ cốt cán là người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị; tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các điển hình phụ nữ dân tộc thiểu số tiêu biểu nhằm tôn vinh, ghi nhận những thành tích, đóng góp và lan tỏa tinh thần nỗ lực, ý chí phấn đấu vươn lên...

 

 

KKN