CHUNG TAY ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Tọa đàm “Tầm quan trọng của sách lý luận chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc” và trao tặng tủ sách Đại đoàn kết, tủ sách điện tử.

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

Sáng ngày 06/6/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật chi nhánh tại Cần Thơ tổ chức Tọa đàm “Tầm quan trọng của sách lý luận chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc” qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và quyết tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi tọa đàm các tham luận của đại biểu từ các sở, ban ngành và MTTQ các địa phương tập trung trao đổi, tìm ra giải pháp thiết thực, nâng cao hiệu quả về công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chi nhánh tại Cần Thơ trao tặng tủ sách Đại đoàn kết, tủ sách điện tử cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, 200 tài khoản quyền truy cập sách điện tử được trao tặng cho cán bộ Mặt trận các cấp thành phố, một số nhân sỹ, trí thức thuộc các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận, tra cứu, khảo cứu và tìm kiếm sách lý luận, chính trị; đồng thời, góp phần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến sách lý luận chính trị, pháp luật do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản.

Thu Hiên

KH 317

Báo cáo đề dẫn

Thông cáo báo chí